Rada pro Certifikaci

cov-Kontakt na radu pro certifikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Znacka-CSP-CIA V3222 200xRada pro certifikaci při EUROSIGNAL

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO CERTIFIKACI

Článek I.

Úvodní ustanovení

(1)     Rada pro certifikaci je zřízena při společnosti EUROSIGNAL, a.s. Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava; IČO: 27423867.

(2)     Sídlo Rady pro certifikaci je shodné se sídlem společnosti EUROSIGNAL, a.s.

Článek II.

Postavení Rady pro certifikaci

(3)     Rada pro certifikaci je poradním orgánem, zřízeným v souvislosti s akreditací vlastního Certifikačního orgánu pro posuzování shody produktů, chápaného jako nadstavba již poskytované služby - Hodnocení bezpečnosti výrobků, vykonávané úspěšně od roku 2009 na základě Uznání způsobilosti hodnotitele bezpečnosti od SŽDC s.o., odboru automatizace a elektrotechniky.

(4)     Rada pro certifikaci je samosprávným orgánem, složeným z nezávislých odborníků.

Článek III.

Poslání a činnost Rady pro certifikaci

(5)    Posláním Rady pro certifikaci je supervize nad činností Certifikačního orgánu "COV-EUROSIGNAL", (dále jen COV).

(6)     Rada pro certifikaci pomáhá při rozvíjení politik vztahujících se k nestrannosti certifikačních činností.

(7)     Působí proti jakékoli tendenci ze strany vlastníků certifikačního orgánu povolit, aby komerční nebo jiné důvody zamezily důslednému objektivnímu provádění certifikačních činností;

(8)     Poskytuje doporučení v záležitostech ovlivňujících důvěru v certifikaci, včetně otevřenosti a vnímání ze strany veřejnosti.

(9)     Rada pro certifikaci se schází nejméně jedenkrát ročně a hodnotí zprávu o činnosti COV, předkládanou manažerem COV, dále se zabývá případnými reklamacemi (protokoly o neshodě), uplatněnými u ředitele společnosti.

Článek IV.

Jednací řád

(10)Jednací řád vyhovuje principům spravedlnosti a rovnoprávného zastoupení členů tak, aby jednající Radě pro certifikaci umožňoval dosahovat rozhodnutí, tedy konat činnost, pro niž je determinována.  

(11)Rada má 5 členů, z nichž každý má při hlasování jeden hlas. Rada je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně 3 členů. Při rovnosti hlasů (v případě přítomnosti čtyř členů) je rozhodující hlas předsedajícího. Zdržet hlasování se může člen rady pouze v případě kdy se nachází v konfliktu zájmů s příslušným návrhem

(12)Členové Rady jsou vázáni mlčenlivostí při projednávání problematiky pracoviště COV.